dinsdag, 29 november 2022

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Video-vlodrop 11-11-2009

 

 

  1.Algemeen

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Video-vlodrop.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met video-vlodrop, voor de uitvoering waarvan door video-vlodrop derden dienen te worden betrokken.

1.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldend wanneer dit schriftelijk door Opdrachtgever en video-vlodrop is overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

  1. Offertes en aanbiedingen

 

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van video-vlodrop zijn vrijblijvend, tenzij in

De offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt

Indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de

Tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Video-vlodrop kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden

Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,

Dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is video-vlodrop daaraan

Niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze

Afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij video-vlodrop anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht video-vlodrop niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

Opdrachten.

 

  1. Leveringstermijn en uitvoering

 

3.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever video-vlodrop daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Video-vlodrop dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

Overeenkomst.

3.2. Video-vlodrop heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

Door derden.

3.3. Indien video-vlodrop Services gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan

Nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan video-vlodrop ter beschikking heeft gesteld.

 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of

Aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd

En de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt

Gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk

Overeengekomen werd.

Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. video-vlodrop zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,

Daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

  1. Levering en betaling

 

4.1. Levering van de goederen vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of bij

Vooruitbetaling met een bankoverschrijving.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1. Uitvoering van de overeenkomst heeft geen overgang of overdracht van Intellectuele eigendomsrechten tot gevolg, tenzij door video-vlodrop en opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. De Opdrachtgever beschikt over de vereiste toestemming die nodig is voor het doen uitvoeren van de overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart video-vlodrop

Tegen alle aanspraken te dier zake.

5.3. Dit geldt tevens, maar niet uitsluitend, in geval de opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor het verveelvoudigen van beeld en geluidmateriaal, als onderdeel van de overeenkomst.

5.4. video-vlodrop behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

Toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

  1. Gebruik van gegevens

 

6.1. De bij een bestelling opgenomen gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van video-vlodrop.

6.2. Indien een bestelling via e-mail tot stand is gekomen, zal het e-mailadres van de

Opdrachtgever in een mailinglist van video-vlodrop geplaatst worden.

Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid zich van deze mailinglist af te

Melden.

 

  1. Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1. video-vlodrop garandeert dat goederen geleverd onder de overeenkomst

Voldoen aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken, voor een periode van

zes maanden. Deze garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van

Onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever of derden.

7.2. Indien video-vlodrop aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid

Van video-vlodrop beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot

Dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

7.3. Lichte afwijkingen tussen de als resultaat van de overeenkomst verkregen kopieën en het originele materiaal is geen grond voor schadevergoeding, ontbinding of korting van de overeenkomst.

7.4. video-vlodrop neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met de

Aan video-vlodrop ter beschikking gestelde materiaal voor de uitvoering

Van de overeenkomst.

Opdrachtgever aanvaardt echter het risico dat, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het materiaal in kwaliteit vermindert. Video-vlodrop is niet aansprakelijk voor vermindering van genoemde kwaliteit, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van video-vlodrop

 

 

  1. Overmacht

 

8.1. In geval van overmacht is video-vlodrop niet gehouden tot nakoming van

De verplichtingen uit de overeenkomst. Overmacht is alle situaties waarop

video-vlodrop geen beslissende invloed kan uitoefenen.

8.2. Als de overmacht langer dan twee maanden duurt, kan de opdrachtgever de

Overeenkomst ontbinden, zonder mogelijkheden tot schadevergoeding

Socials

Vind ons op facebook
Klik op het logo